Trích từ Dân Chúa

Toàn văn thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gởi toàn thể dân Chúa

JB Đặng Minh An

URL: http://danchuausa.net//toan-van-thu-cua-duc-thanh-cha-phanxico-goi-toan-the-dan-chua/