Trích từ Dân Chúa

Toàn văn Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới Năm 2018 của Đức Thánh Cha Phanxicô

JB Đặng Minh An

URL: http://danchuausa.net//toan-van-su-diep-ngay-gioi-tre-the-gioi-nam-2018-cua-duc-thanh-cha-phanxico/