Trích từ Dân Chúa

Tòa Thánh và việc trả lời và điều tra vụ che đậy lạm dụng tình dục

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//toa-thanh-va-viec-tra-loi-va-dieu-tra-vu-che-day-lam-dung-tinh-duc/