Trích từ Dân Chúa

Tòa Thánh chúc mừng các tín hữu Ấn giáo nhân lễ Diwali

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//toa-thanh-chuc-mung-cac-tin-huu-an-giao-nhan-le-diwali/