Trích từ Dân Chúa

Tòa án tối cao Pakistan hoãn phán quyết về vụ kiện Asia Bibi

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//toa-an-toi-cao-pakistan-hoan-phan-quyet-ve-vu-kien-asia-bibi/