Trích từ Dân Chúa

Tinh yêu trong giáo huấn của các ngôn sứ

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net//tinh-yeu-trong-giao-huan-cua-cac-ngon-su/