Trích từ Dân Chúa

Tình yêu giữa Thiên Chúa và dân Israel theo ngôn sứ Giêrêmia

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net//tinh-yeu-giua-thien-chua-va-dan-israel-theo-ngon-su-gieremia/