Trích từ Dân Chúa

Tinh thần siêu thoát là điều kiện để theo làm môn đệ Chúa

Lm Đan Vinh

URL: http://danchuausa.net//tinh-than-sieu-thoat-la-dieu-kien-de-theo-lam-mon-de-chua/