Trích từ Dân Chúa

Tính khoa học của đạo luật cấm phá các bào thai từ 20 tuần trở lên ở Hoa Kỳ

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//tinh-khoa-hoc-cua-dao-luat-cam-pha-cac-bao-thai-tu-20-tuan-tro-len-o-hoa-ky/