Trích từ Dân Chúa

Tính Đồng Nghị trong Đời Sống và Sứ Mệnh của Giáo Hội, chương 1, 1.3

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//tinh-dong-nghi-trong-doi-song-va-su-menh-cua-giao-hoi-chuong-1-1-3/