Trích từ Dân Chúa

Tin về Thánh lễ cung hiến Tượng Đức Mẹ La Vang tại Thánh địa Do Thái vào tháng 10, 2018

Lm John Trần Công Nghị

URL: http://danchuausa.net//tin-ve-thanh-le-cung-hien-tuong-duc-me-la-vang-tai-thanh-dia-do-thai-vao-thang-10-2018/