Trích từ Dân Chúa

Tín hữu Trung quốc viếng đền các thánh tử đạo để cầu cho sự hiệp nhất

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//tin-huu-trung-quoc-vieng-den-cac-thanh-tu-dao-de-cau-cho-su-hiep-nhat/