Trích từ Dân Chúa

Tin ghi nhanh của Associated Press về ngày đầy đủ thứ hai của Đức Phanxicô tại Chile

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//tin-ghi-nhanh-cua-associated-press-ve-ngay-day-du-thu-hai-cua-duc-phanxico-tai-chile/