Trích từ Dân Chúa

Thượng Hội Đồng về Tuổi Trẻ: Phúc trình Nhóm B nói tiếng Anh

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//thuong-hoi-dong-ve-tuoi-tre-phuc-trinh-nhom-b-noi-tieng-anh/