Trích từ Dân Chúa

Thượng Hội Đồng về Tuổi Trẻ: Phúc Trình đầu tiên của các nhóm ngôn ngữ

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//thuong-hoi-dong-ve-tuoi-tre-phuc-trinh-dau-tien-cua-cac-nhom-ngon-ngu/