Trích từ Dân Chúa

Thượng Hội Đồng về Tuổi Trẻ: Phúc Trình của Nhóm C nói tiếng Pháp

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//thuong-hoi-dong-ve-tuoi-tre-phuc-trinh-cua-nhom-c-noi-tieng-phap/