Trích từ Dân Chúa

Thượng Hội Đồng, ngày 3: nói với người trẻ, chứ không nói về họ

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//thuong-hoi-dong-ngay-3-noi-voi-nguoi-tre-chu-khong-noi-ve-ho/