Trích từ Dân Chúa

Thượng Hội Đồng ngày 2: Ưu Tiên Chọn Người Nghèo

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//thuong-hoi-dong-ngay-2-uu-tien-chon-nguoi-ngheo/