Trích từ Dân Chúa

Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm

Hà Minh Thảo

URL: http://danchuausa.net//thu-tuong-ngo-dinh-diem/