Trích từ Dân Chúa

Thư Tòa TGM Sàigòn gửi cha Trần Đình Long, Giáo Điểm Tin Mừng

TGM Sàigòn

Chiêu theo Bổ Nhiệm Thư số 243_171003_02 do Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc ký ngày 3/10/2017, Cha Giuse Trần Đình Long "được toàn quyền cử hành các nghi thức phụng vụ thánh tại Nhà nguyện Giáo điểm Tin Mừng, nhưng phải tuân giữ những quy tắc phung vụ và mục vụ, chiếu theo luật chung của Giáo Hội và luật riêng của giáo phận ...

190629Saigon.jpg
190629Saigon2.jpg

TGM Sàigòn

URL: http://danchuausa.net//thu-toa-tgm-saigon-gui-cha-tran-dinh-long-giao-diem-tin-mung/