Trích từ Dân Chúa

Thư mục vụ của Đức Hồng Y Timothy Dolan về trường hợp của Đức Giám Mục Phụ Tá John Jenik

Nguyễn Việt Nam

URL: http://danchuausa.net//thu-muc-vu-cua-duc-hong-y-timothy-dolan-ve-truong-hop-cua-duc-giam-muc-phu-ta-john-jenik/