Trích từ Dân Chúa

Thư công bố Năm Thánh 2018 tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

HĐGMVN

URL: http://danchuausa.net//thu-cong-bo-nam-thanh-2018-ton-vinh-cac-thanh-tu-dao-viet-nam/