Trích từ Dân Chúa

Thông Điệp Của Đức Phanxicô Gửi Người Công Giáo Trung Hoa và Giáo Hội Hoàn Vũ về Thỏa Thuận tạm thời với Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//thong-diep-cua-duc-phanxico-gui-nguoi-cong-giao-trung-hoa-va-giao-hoi-hoan-vu-ve-thoa-thuan-tam-thoi-voi-cong-hoa-nhan-dan-trung-hoa/