Trích từ Dân Chúa

Thông cáo của Tòa Thánh về vụ Đức TGM McCarrick

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//thong-cao-cua-toa-thanh-ve-vu-duc-tgm-mccarrick/