Trích từ Dân Chúa

Thông Báo V/v bổ nhiệm Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Saigòn

WHĐ

URL: http://danchuausa.net//thong-bao-vv-bo-nhiem-giam-quan-tong-toa-tong-giao-phan-saigon/