Trích từ Dân Chúa

Thông báo về tình trạng LM Giuse Nguyễn Thanh Sơn thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngọai

Lm Đaminh Nguyễn Phi Long, CSsR

URL: http://danchuausa.net//thong-bao-ve-tinh-trang-lm-giuse-nguyen-thanh-son-thuoc-dong-chua-cuu-the-hai-ngoai/