Trích từ Dân Chúa

Thiện căn hệ tại lòng ta

Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương

URL: http://danchuausa.net//thien-can-he-tai-long-ta/