Trích từ Dân Chúa

Theo thống kê, số người Công Giáo tăng lên 1.4 tỷ

Trần Mạnh Trác

URL: http://danchuausa.net//theo-thong-ke-so-nguoi-cong-giao-tang-len-14-ty/