Trích từ Dân Chúa

Thành phố Rakovski, Bungari, chuẩn bị đón tiếp ĐTC Phanxicô

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//thanh-pho-rakovski-bungari-chuan-bi-don-tiep-dtc-phanxico/