Trích từ Dân Chúa

Thánh Oscar Romero - Giám Mục của người nghèo

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//thanh-oscar-romero-giam-muc-cua-nguoi-ngheo/