Trích từ Dân Chúa

Thánh Lễ tiễn biệt Đức Cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc tại Roma

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//thanh-le-tien-biet-duc-co-tgm-phaolo-bui-van-doc-tai-roma/