Trích từ Dân Chúa

Thánh lễ tại Santa Marta 6/9/2018: Chúng ta phải cáo buộc chính mình, chứ không phải người khác

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//thanh-le-tai-santa-marta-6-9-2018-chung-ta-phai-cao-buoc-chinh-minh-chu-khong-phai-nguoi-khac/