Trích từ Dân Chúa

Thánh lễ tại Santa Marta 4/12/2018: Mùa Vọng là thời gian làm hòa trong linh hồn, gia đình, và lối xóm

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//thanh-le-tai-santa-marta-4-12-2018-mua-vong-la-thoi-gian-lam-hoa-trong-linh-hon-gia-dinh-va-loi-xom/