Trích từ Dân Chúa

Thánh lễ tại Santa Marta 3/12/2018: Mùa Vọng là thời gian thanh luyện đức tin

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//thanh-le-tai-santa-marta-3-12-2018-mua-vong-la-thoi-gian-thanh-luyen-duc-tin/