Trích từ Dân Chúa

Thánh lễ tại Santa Marta 28/5: Niềm vui là không khí Kitô hữu hít thở

Lệ Hằng, FMA

URL: http://danchuausa.net//thanh-le-tai-santa-marta-285-niem-vui-la-khong-khi-kito-huu-hit-tho/