Trích từ Dân Chúa

Thánh lễ tại Santa Marta 11/9/2018: Các Giám Mục phải chuyên chăm cầu nguyện để chiến thắng Satan

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//thanh-le-tai-santa-marta-1192018-cac-giam-muc-phai-chuyen-cham-cau-nguyen-de-chien-thang-satan/