Trích từ Dân Chúa

Thánh lễ tại Santa Marta 01/6: Ma Quỷ đứng đằng sau mọi cuộc bách hại

Lệ Hằng, FMA

URL: http://danchuausa.net//thanh-le-tai-santa-marta-016-ma-quy-dung-dang-sau-moi-cuoc-bach-hai/