Trích từ Dân Chúa

Thánh lễ Bế mạc tháng Hoa tại Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam, Huế

Trương Trí

URL: http://danchuausa.net//thanh-le-be-mac-thang-hoa-tai-giao-xu-chinh-toa-phu-cam-hue/