Trích từ Dân Chúa

Thăm viếng và chia sẻ niềm vui ơn cứu độ cho tha nhân

Lm Đan Vinh

URL: http://danchuausa.net//tham-vieng-va-chia-se-niem-vui-on-cuu-do-cho-tha-nhan/