Trích từ Dân Chúa

Tản mạn đời tha hương: Thử Bàn Chuyện Thiền

Lm Giuse Nguyễn Văn Thư

URL: http://danchuausa.net//tan-man-doi-tha-huong-thu-ban-chuyen-thien/