Trích từ Dân Chúa

Tân Giáo phận Hà Tĩnh: Chào mừng Đức Giám Mục tiên khởi và Thánh lễ Tất Niên 2018

Lm Giuse Trần Văn Học

URL: http://danchuausa.net//tan-giao-phan-ha-tinh-chao-mung-duc-giam-muc-tien-khoi-va-thanh-le-tat-nien-2018/