Trích từ Dân Chúa

Tâm tình của Đức Maria trong Kinh Magnificat

Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương

URL: http://danchuausa.net//tam-tinh-cua-duc-maria-trong-kinh-magnificat/