Trích từ Dân Chúa

Tam Nhật Thánh: Suy niệm về Sự Chết và Sự Sống Lại, Hỏa Ngục và Thiên Đàng

Giuse Thẩm Nguyễn

URL: http://danchuausa.net//tam-nhat-thanh-suy-niem-ve-su-chet-va-su-song-lai-hoa-nguc-va-thien-dang/