Trích từ Dân Chúa

“Tại sao tôi không gọi mình là người đồng tính?”

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//tai-sao-toi-khong-goi-minh-la-nguoi-dong-tinh/