Trích từ Dân Chúa

Tại sao Thiên Chúa làm người?

Lm Antôn Nguyễn Văn Độ

URL: http://danchuausa.net//tai-sao-thien-chua-lam-nguoi/