Trích từ Dân Chúa

Tại nhà nguyện Santa Marta: Hãy từ bỏ các khuôn mẫu hành xử thế gian tước mất tự do của chúng ta

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//tai-nha-nguyen-santa-martahay-tu-bo-cac-khuon-mau-hanh-xu-the-gian-tuoc-mat-tu-do-cua-chung-ta/