Trích từ Dân Chúa

Tài Liệu Sau Cùng của Thượng Hội Đồng Giám Mục năm 2018 về Giới Trẻ, Phần 1, Chương 3

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//tai-lieu-sau-cung-cua-thuong-hoi-dong-giam-muc-nam-2018-ve-gioi-tre-phan-1-chuong-3/