Trích từ Dân Chúa

Tài Liệu Làm Việc của Thượng Hội Đồng năm 2018: Giới Trẻ, Đức Tin và Biện Phân Ơn Gọi, Phần III Chương II

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//tai-lieu-lam-viec-cua-thuong-hoi-dong-nam-2018-gioi-tre-duc-tin-va-bien-phan-on-goi-phan-iii-chuong-ii/