Trích từ Dân Chúa

Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng: Lời xin vâng cứu độ

Lm Antôn Nguyễn Văn Độ

URL: http://danchuausa.net//suy-niem-chua-nhat-iv-mua-vong-loi-xin-vang-cuu-do/