Trích từ Dân Chúa

Sứ Điệp Đức Thánh Cha nhân Ngày Cầu Nguyện bảo vệ thiên nhiên

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//su-diep-duc-thanh-cha-nhan-ngay-cau-nguyen-bao-ve-thien-nhien/